sanjuanultra.com

ภาคธุรกิจชั้นนำต่างๆมีแนวทางในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น การใหการช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนในชนบท จัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงปลูกฝังให้พนักงานภายในบริษัทเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักถึงปัญหาของสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศ เมื่อมีแนวปฏิบัติที่ดีก็จะส่งผลให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือตามไปด้วย

บริษัทต่างๆได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม

โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้บรรยายหลัก โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  และผลกระทบที่จะตามมาจากฝีมือของมนุษย์ เพื่อให้พนักงานทราบถึงปัญหา และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป นอกจากนี้ในกิจกรรมยังทำให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และช่วยกันเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วย

การจะทำให้บริษัทมีส่วนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนั้น ต้องเริ่มจากการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยมอบความรู้ให้แก่พนักงานในองค์กรเป็นลำดับแรก เมื่อพนักงานเหล่านี้มีความเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาที่ตามมาอย่างถูกต้อง ก็จะทำให้การดำเนินการในสิ่งต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการนำความรู้ไปพัฒนาชุมชน หรือบอกต่อให้แก่คนในชุมชน ซึ่งช่วยให้มีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และยังช่วยให้ประเทศมีการเติบโตต่อไปในภายหน้า

นอกจากกิจกรรมมอบความรู้ให้แก่พนักงานแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจมากมาย  เช่น การจัดประกวด การรณรงค์ประหยัดน้ำประหยัดไฟภายในองค์กร ให้พนักงานใช้การเดินแทนการใช้ลิฟท์ การแยกขยะ การออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชน การร่วมปลูกป่า มีการเฝ้าติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และมีการระดมเงินทุนช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจต่างๆเริ่มดำเนินการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น อีกทั้งมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความรับผิดชอบให้กับพนักงานในทุกระดับในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กร ซึ่งหวังให้พนักงานมีการใช้พลังงานให้น้อยลงในการผลิต และร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้เป็นส่วนประกอบมากขึ้น รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษด้วย

Tags:


การดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และด้วยความตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยทำหน้าที่เป็น พลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับพนักงานทุกระดับชั้นในทุกบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ตลอดจนจัดทำเอกสารนโยบายและหลักการด้านความรับผิดชอบของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในทุกกรณีอย่างสม่ำเสมอ และจริงจัง การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ สังคมนั้นเป็นหลักประจำใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน การ พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม

กระแสการดำเนินธุรกิจเข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลงหลายองค์กรปรับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ยังต้องเน้นการพัฒนาคน สร้างประโยชน์ และเป็นมิตรกับชุมชนและสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นความมุ่งมั่นขอเป็นหนึ่งในแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชี้การดำเนินธุรกิจต้องดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมโปร่งใสและตรวจสอบได้

การพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแล ความเอาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้วยความเป็นเลิศและเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศและให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความจริงใจ โดยใช้จุดแข็งและประสบการณ์ในความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน มาช่วยเหลือสังคมทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ  โดยคำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม จะเอื้อประโยชน์ให้กับท้องถิ่นที่สาธารณูปโภคของรัฐไม่สามารถเข้าถึง โดยมุ่งเน้นทำโครงการผลิตพลังงานสะอาดและที่มีความยั่งยืนโดยนำพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือสิ่งเหลือใช้มาผลิตพลังงานใช้ให้เกิดประโยชน์ แทนการปล่อยทิ้งไปโดยสูญเปล่า ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนดูแลโครงการและในจัดการทรัพยากรของตนเองอย่างมีระบบและครบวงจรเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ทางสังคมหรือคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

Comments Off

Tags:
,

ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของกิจการ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับ ความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินการของบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมี ส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่เราประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จึงมุ่งมั่นดำเนินการโครงการเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหลักประกันสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และความก้าวหน้าอย่างมั่นคงของสังคม
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายรวมถึงการมีสุขอนามัยที่แข็งแรง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญในการประกอบกิจการตามบทบาทและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นวาระสำคัญของโลก ที่จะช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตได้ต่อไปอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลกในการร่วมกัน ลด ละ เลิก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ตามหลักการรักษ์สิ่งแวดล้อม 3Rs คือ การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle) เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณจำกัดและมีจำนวนลดน้อยลง ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายจนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และภาวะเรือนกระจกในปัจจุบัน

เชื่อว่าองค์กรต้องมีจิตสำนึกในการสร้างดุลยภาพอันเหมาะสมระหว่างธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จึงได้พัฒนากิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม โดยมีจุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือพนักงาน ในองค์กร เพราะถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ได้นำพาองค์กรประสบความสำเร็จบนเส้นทางธุรกิจผลิตไฟฟ้าในรูปแบบครบวงจรจวบจนปัจจุบัน และเป็นพลังสำคัญที่จะนำธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

คุณค่าทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจ พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ ‘ความสุข’ ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

Comments Off

Tags:
,

sanjuanultra

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 

เนื่องจากประชากรมนุษย์ในโลกเพิ่มขึ้นและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆขึ้นมามากมายซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะเป็นการเร่งรัดให้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว จนทำให้สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นภายในประเทศ ด้วยเหตุจึงทำให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจที่จะช่วยกันและร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง  ๆ ให้ความสนใจมากที่สุด คือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยจะเน้นการพัฒนาชนบทด้านเศรษฐกิจและเน้นการกระจายรวมทั้งการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาด้วย

สำหรับองค์ประกอบของสังคมที่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีดังนี้

1. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากร  เช่น  ปริมาณแหล่งน้ำและความเพียงพอของน้ำใช้และการใช้พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานน้ำ  พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

2. มีการพัฒนาที่ทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดีอย่างต่อเนื่องและควบวงจร

3.   คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร เช่น  มีการอยู่ดีกินดี ปราศจากมลภาวะ มีบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีการให้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หลักการที่นำไปสู่ความยั่งยืนประกอบด้วย

1. รักษาและกระตุ้นให้เกิดความหลากหลายซึ่งมีหลายแนวทางทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  ฉะนั้นจึงควรรักษาและกระตุ้นให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบที่ถูกต้อง

2. สร้างระบบเศรษฐกิจที่รวมเอาสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการตัดสินใจ

3. ต้องหาแนวทางบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมและวัฒนธรรม

การที่จะนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนั้นจะต้องอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่ มีการจัดการในส่วนของเสียอย่างถูกวิธีและรักษาความหลากหลายของระบบนิเวศในคงอยู่ไว้ นอกจากนี้ควรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมและกระตุ้นการหมุนเวียนผลผลิตที่เลิกใช้แล้วและหาวิธีการยืดอายุผลิตภัณฑ์

จะเห็นได้ว่าหากมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้ว ก็จะช่วยทำให้ประเทศน่าอยู่ เป็นที่น่าสนใจซึ่งจะส่งผลให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางในการสร้างรายได้แก่ครอบครัว สังคม รวมทั้งทำให้ธุรกิจในประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอีกด้วย

Comments Off

Tags:
, ,

การมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาคและชนบทในกระบวนการพัฒนา เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนสามารถสนองตอบต่อการกระจายการพัฒนาได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง ดังนั้นการพัฒนาในอนาคตจะเน้นที่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในภูมิภาคและชนบท ให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงเป็นตัวนำ และเป็นฐานในการ

ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในอนาคต ทั้งนี้ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนจำเป็นจะต้องเข้ามาเสริมบทบาทของภาครัฐซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาเดิม ซึ่งเป็นการผนึกกำลังในการพัฒนาและนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีแนวทางหลักดังนี้
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชนบทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในเบื้องต้นในการตอบรับต่อการเข้ามาร่วมสนับสนุนการพัฒนาของทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยยกระดับความรู้ความสามารถในการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาของชุมชน

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการบริหารจัดการ
(2) เผยแพร่และให้โอกาสประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับท้องถิ่นจากโครงการพัฒนาของรัฐ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการประชาพิจารณ์ตามควรแก่กรณี
(3) สนับสนุนให้องค์กรชุมชน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน มีบทบาทในการควบคุมดูแลและแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพิ่มขึ้น

ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ เพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งรัดให้สามารถพึ่งตนเองได้และสามารถแข่งขัน กับต่างประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ชีวภาพเพื่อการเกษตร สาธารณสุข และอุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเพื่อพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ และเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมทั้งใช้มาตรการด้านการเงินการคลัง เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแก่ภาคเอกชนในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดของเสียในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชน การพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการรักษาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นต้น

Comments Off

Tags:

Theme by RoseCityGardens.com