ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ แต่การพึ่งพิงอาศัยประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ล้วนทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เกิดเป็นวิกฤตการณ์ทั้งทางด้านบรรยากาศ ดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า และพลังงานขึ้นทั่วโลก การศึกษาสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตการณ์ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการสร้างความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชาติต่อไปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยปัจจุบันสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า แร่พลังงาน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผมกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก

ที่ดินและทรัพยากรดินประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 320,696,886 ไร่ หรือ 513,115 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เป็นทิวเขา เชิงเขา หุบเขา ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาพเหนือและภาคตะวันตกของประเทศส่วนในภาคใต้จะมีพื้นที่เป็นเขาสูงแล้วลาดไปสู่ชายฝั่งทั้งในด้านของอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ในภาคตะวันออกมีทิวเขาสลับเนินเขาและที่ราบโดยรอบทิวเขาส่วนบริเวณภาคกลาง นั้นมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาโดดอยู่ประปราย โดยเฉพาะในภาคกลางตอนบนเนื่องจากที่ดินไม่สามารถเพิ่มได้ ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ขอการใช้พื้นดินอย่างหนึ่งจะมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอีกอย่างหนึ่งมูลเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท มีดังนี้

ความต้องการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากความต้องการก้านของผลผลิตเพิ่มมาขึ้นและแสวงหาที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ต้องบุกรุกพื้นที่ป่าไม้การขยายตัวของชุมชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ เช่น จากที่เคยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมก็เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่การสร้างที่อยู่อาศัย สร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ำ เป็นต้นพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ลกลง เนื่องจากการเข้าไปใช้พื้นที่ของทาราชการการบุกรุกเข้าไปทำกิน สร้างที่อยู่อาศัย การปลูกป่าเพื่อขยายพื้นที่ป่าไม้ความต้องการใช้น้ำมากขึ้น จากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนของทุกปีความต้องการพื้นที่มาสร้างที่กักเก็บน้ำจึงเพิ่มขึ้น เช่น สร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ คลองเก็บน้ำ คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรและผลผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

 

Comments Off

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเศรษฐกิจและหุ้นส่วนด้านการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศยังคงต้องอาศัยทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการผลิต และผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้ชุมชนเมืองมีการขยายตัว มีการเจริญเติบโตของภาค อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ทรัพยากรธรรมชาติ ขาดความอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง และทำให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ภาครัฐจึงควรให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามนโยบาย มาตรการ และกลไกด้านการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างความสมดุลในการพัฒน าทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ มีการกระจายการพัฒนา การกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มั่นคง

การมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาคและชนบทในกระบวนการพัฒนา เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนสามารถสนองตอบต่อการกระจายการพัฒนาได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง ดังนั้นการพัฒนาในอนาคตจะเน้นที่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในภูมิภาคและชนบท ให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงเป็นตัวนำ และเป็นฐานในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในอนาคต ทั้งนี้ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนจำเป็นจะต้องเข้ามาเสริมบทบาทของภาครัฐซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาเดิม ซึ่งเป็นการผนึกกำลังในการพัฒนาและนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีแนวทางหลักดังนี้

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชนบทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในเบื้องต้นในการตอบรับต่อการเข้ามาร่วมสนับสนุนการพัฒนาของทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรพัฒนา
เอกชน โดยยกระดับความรู้ความสามารถในการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาของชุมชนและมีแนวทางดังนี้

1.1 การเตรียมความพร้อมของชุมชน
(1) เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการและทักษะที่หลากหลาย พร้อมกับพัฒนาความเป็นผู้นำและความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชน โดยจัดการฝึกอบรมด้วยวิทยากรทั้งจากชาวบ้านและภายนอกให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกัน
(2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรชุมชนเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนทุกรูปแบบ
(3) ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเป็นตัวกลางในการรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากรัฐ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทำงาน ควบคุม และติดตามผล
ร่วมกัน

Comments Off

Tags:

sanjuanultra.com

ภาคธุรกิจชั้นนำต่างๆมีแนวทางในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น การใหการช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนในชนบท จัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงปลูกฝังให้พนักงานภายในบริษัทเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักถึงปัญหาของสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศ เมื่อมีแนวปฏิบัติที่ดีก็จะส่งผลให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือตามไปด้วย

บริษัทต่างๆได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม

โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้บรรยายหลัก โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  และผลกระทบที่จะตามมาจากฝีมือของมนุษย์ เพื่อให้พนักงานทราบถึงปัญหา และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป นอกจากนี้ในกิจกรรมยังทำให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และช่วยกันเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วย

การจะทำให้บริษัทมีส่วนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนั้น ต้องเริ่มจากการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยมอบความรู้ให้แก่พนักงานในองค์กรเป็นลำดับแรก เมื่อพนักงานเหล่านี้มีความเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาที่ตามมาอย่างถูกต้อง ก็จะทำให้การดำเนินการในสิ่งต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการนำความรู้ไปพัฒนาชุมชน หรือบอกต่อให้แก่คนในชุมชน ซึ่งช่วยให้มีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และยังช่วยให้ประเทศมีการเติบโตต่อไปในภายหน้า

นอกจากกิจกรรมมอบความรู้ให้แก่พนักงานแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจมากมาย  เช่น การจัดประกวด การรณรงค์ประหยัดน้ำประหยัดไฟภายในองค์กร ให้พนักงานใช้การเดินแทนการใช้ลิฟท์ การแยกขยะ การออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชน การร่วมปลูกป่า มีการเฝ้าติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และมีการระดมเงินทุนช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจต่างๆเริ่มดำเนินการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น อีกทั้งมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความรับผิดชอบให้กับพนักงานในทุกระดับในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กร ซึ่งหวังให้พนักงานมีการใช้พลังงานให้น้อยลงในการผลิต และร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้เป็นส่วนประกอบมากขึ้น รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษด้วย

Comments Off

Tags:


การดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และด้วยความตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยทำหน้าที่เป็น พลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับพนักงานทุกระดับชั้นในทุกบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ตลอดจนจัดทำเอกสารนโยบายและหลักการด้านความรับผิดชอบของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในทุกกรณีอย่างสม่ำเสมอ และจริงจัง การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ สังคมนั้นเป็นหลักประจำใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน การ พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม

กระแสการดำเนินธุรกิจเข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลงหลายองค์กรปรับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ยังต้องเน้นการพัฒนาคน สร้างประโยชน์ และเป็นมิตรกับชุมชนและสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นความมุ่งมั่นขอเป็นหนึ่งในแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชี้การดำเนินธุรกิจต้องดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมโปร่งใสและตรวจสอบได้

การพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแล ความเอาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้วยความเป็นเลิศและเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศและให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความจริงใจ โดยใช้จุดแข็งและประสบการณ์ในความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน มาช่วยเหลือสังคมทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ  โดยคำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม จะเอื้อประโยชน์ให้กับท้องถิ่นที่สาธารณูปโภคของรัฐไม่สามารถเข้าถึง โดยมุ่งเน้นทำโครงการผลิตพลังงานสะอาดและที่มีความยั่งยืนโดยนำพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือสิ่งเหลือใช้มาผลิตพลังงานใช้ให้เกิดประโยชน์ แทนการปล่อยทิ้งไปโดยสูญเปล่า ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนดูแลโครงการและในจัดการทรัพยากรของตนเองอย่างมีระบบและครบวงจรเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ทางสังคมหรือคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

Comments Off

Tags:
,

ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของกิจการ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับ ความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินการของบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมี ส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่เราประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จึงมุ่งมั่นดำเนินการโครงการเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหลักประกันสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และความก้าวหน้าอย่างมั่นคงของสังคม
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายรวมถึงการมีสุขอนามัยที่แข็งแรง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญในการประกอบกิจการตามบทบาทและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นวาระสำคัญของโลก ที่จะช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตได้ต่อไปอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลกในการร่วมกัน ลด ละ เลิก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ตามหลักการรักษ์สิ่งแวดล้อม 3Rs คือ การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle) เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณจำกัดและมีจำนวนลดน้อยลง ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายจนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และภาวะเรือนกระจกในปัจจุบัน

เชื่อว่าองค์กรต้องมีจิตสำนึกในการสร้างดุลยภาพอันเหมาะสมระหว่างธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จึงได้พัฒนากิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม โดยมีจุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือพนักงาน ในองค์กร เพราะถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ได้นำพาองค์กรประสบความสำเร็จบนเส้นทางธุรกิจผลิตไฟฟ้าในรูปแบบครบวงจรจวบจนปัจจุบัน และเป็นพลังสำคัญที่จะนำธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

คุณค่าทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจ พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ ‘ความสุข’ ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

Comments Off

Tags:
,

Theme by RoseCityGardens.com