ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของกิจการ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับ ความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินการของบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมี ส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่เราประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จึงมุ่งมั่นดำเนินการโครงการเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหลักประกันสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และความก้าวหน้าอย่างมั่นคงของสังคม
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายรวมถึงการมีสุขอนามัยที่แข็งแรง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญในการประกอบกิจการตามบทบาทและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นวาระสำคัญของโลก ที่จะช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตได้ต่อไปอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลกในการร่วมกัน ลด ละ เลิก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ตามหลักการรักษ์สิ่งแวดล้อม 3Rs คือ การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle) เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณจำกัดและมีจำนวนลดน้อยลง ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายจนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และภาวะเรือนกระจกในปัจจุบัน

เชื่อว่าองค์กรต้องมีจิตสำนึกในการสร้างดุลยภาพอันเหมาะสมระหว่างธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จึงได้พัฒนากิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม โดยมีจุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือพนักงาน ในองค์กร เพราะถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ได้นำพาองค์กรประสบความสำเร็จบนเส้นทางธุรกิจผลิตไฟฟ้าในรูปแบบครบวงจรจวบจนปัจจุบัน และเป็นพลังสำคัญที่จะนำธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

คุณค่าทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจ พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ ‘ความสุข’ ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

Comments Off

Tags:
,

sanjuanultra

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 

เนื่องจากประชากรมนุษย์ในโลกเพิ่มขึ้นและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆขึ้นมามากมายซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะเป็นการเร่งรัดให้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว จนทำให้สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นภายในประเทศ ด้วยเหตุจึงทำให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจที่จะช่วยกันและร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง  ๆ ให้ความสนใจมากที่สุด คือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยจะเน้นการพัฒนาชนบทด้านเศรษฐกิจและเน้นการกระจายรวมทั้งการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาด้วย

สำหรับองค์ประกอบของสังคมที่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีดังนี้

1. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากร  เช่น  ปริมาณแหล่งน้ำและความเพียงพอของน้ำใช้และการใช้พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานน้ำ  พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

2. มีการพัฒนาที่ทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดีอย่างต่อเนื่องและควบวงจร

3.   คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร เช่น  มีการอยู่ดีกินดี ปราศจากมลภาวะ มีบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีการให้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หลักการที่นำไปสู่ความยั่งยืนประกอบด้วย

1. รักษาและกระตุ้นให้เกิดความหลากหลายซึ่งมีหลายแนวทางทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  ฉะนั้นจึงควรรักษาและกระตุ้นให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบที่ถูกต้อง

2. สร้างระบบเศรษฐกิจที่รวมเอาสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการตัดสินใจ

3. ต้องหาแนวทางบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมและวัฒนธรรม

การที่จะนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนั้นจะต้องอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่ มีการจัดการในส่วนของเสียอย่างถูกวิธีและรักษาความหลากหลายของระบบนิเวศในคงอยู่ไว้ นอกจากนี้ควรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมและกระตุ้นการหมุนเวียนผลผลิตที่เลิกใช้แล้วและหาวิธีการยืดอายุผลิตภัณฑ์

จะเห็นได้ว่าหากมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้ว ก็จะช่วยทำให้ประเทศน่าอยู่ เป็นที่น่าสนใจซึ่งจะส่งผลให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางในการสร้างรายได้แก่ครอบครัว สังคม รวมทั้งทำให้ธุรกิจในประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอีกด้วย

Comments Off

Tags:
, ,

การมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาคและชนบทในกระบวนการพัฒนา เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนสามารถสนองตอบต่อการกระจายการพัฒนาได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง ดังนั้นการพัฒนาในอนาคตจะเน้นที่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในภูมิภาคและชนบท ให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงเป็นตัวนำ และเป็นฐานในการ

ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในอนาคต ทั้งนี้ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนจำเป็นจะต้องเข้ามาเสริมบทบาทของภาครัฐซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาเดิม ซึ่งเป็นการผนึกกำลังในการพัฒนาและนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีแนวทางหลักดังนี้
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชนบทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในเบื้องต้นในการตอบรับต่อการเข้ามาร่วมสนับสนุนการพัฒนาของทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยยกระดับความรู้ความสามารถในการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาของชุมชน

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการบริหารจัดการ
(2) เผยแพร่และให้โอกาสประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับท้องถิ่นจากโครงการพัฒนาของรัฐ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการประชาพิจารณ์ตามควรแก่กรณี
(3) สนับสนุนให้องค์กรชุมชน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน มีบทบาทในการควบคุมดูแลและแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพิ่มขึ้น

ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ เพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งรัดให้สามารถพึ่งตนเองได้และสามารถแข่งขัน กับต่างประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ชีวภาพเพื่อการเกษตร สาธารณสุข และอุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเพื่อพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ และเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมทั้งใช้มาตรการด้านการเงินการคลัง เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแก่ภาคเอกชนในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดของเสียในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชน การพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการรักษาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นต้น

Comments Off

Tags:

การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการมีสุขอนามัยที่แข็งแรง

ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญในการประกอบกิจการตามบทบาทและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นวาระสำคัญของโลกที่จะช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตได้ต่อไปอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลกในการร่วมกัน ลด ละ เลิก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ตามหลักการรักษ์สิ่งแวดล้อม คือ การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณจำกัดและมีจำนวนลดน้อยลง ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายจนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และภาวะเรือนกระจกในปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม

จะต้องคำนึงถึงการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับจุดเด่นของสังคมไทยที่มีความเปิดกว้างและยืดหยุ่นบนพื้นฐานวัฒนธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการและกลไกเพื่อระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนทั้งประเทศ และเสริมสร้างขีดความสามารถจากฐานรากของสังคมให้เข้มแข็งและรู้เท่าทันโลกเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน การกระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระยะยาว

การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย ได้แก่ การให้ความสำคัญกับสุขภาพ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ เป็นการการพัฒนาให้ร่างกายมีความแข็งแรง สมส่วน และไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
2.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านอารมณ์ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพจิตใจที่ดี รู้จักควบคุมอารมณ์ โดยการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยการให้ทาน การทำงานอดิเรกที่ชื่นชอบ การเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ การฝึกสมาธิ การผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง การพักผ่อน การท่องเที่ยว เป็นต้น
3.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคม เป็นการสร้างการยอมรับ และยกย่องจากสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม หรือหน่วยงานต่างๆ ใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน ให้ความร่วมมือกับสังคมในด้านต่างๆ
4.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสติปัญญา เป็นการเพิ่มทักษะทางด้านความรู้ให้กับตนเอง ได้แก่ การอ่านหนังสื่อ การเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ การศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากสื่อต่างๆ การสังเกต และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่างๆได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเหนือความคาดหมาย จนทำให้มนุษย์เราต้องมาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องและรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมหนึ่งๆจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายใต้ความแตกต่างกันทั้ง อายุ, รายได้, ระดับการศึกษา, รสนิยม และเป้าหมายในการดำเนินชีวิต

Comments Off

Tags:
, ,

การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม

จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนไทยทุกคนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว องค์กรทางศาสนา องค์กรส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สื่อมวลชนและประชาชน  เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังปัญญา ศีลธรรมและวัฒนธรรมของคนไทย รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการหลักประกันทางสังคมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมประชาชนทุกคนและพัฒนาระบบโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและพึ่งตนเองได้ในระยะยาว ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนากลไกที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม

นอกจากแรงผลักดันของกระแสการดำเนินงาน และปัจจัยแวดล้อมภายนอกแล้ว ผู้บริหารในองค์กรต่างๆยังจะต้องตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้าและพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอันดับหนึ่งขององค์กรที่สมควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีมนุษยธรรม เพื่อให้เขามีความพอใจ และเต็มใจปฏิบัติงานที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเสียสละให้แก่องค์กร โดยพร้อมจะปฏิบัติงานอื่นที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการทำงานของตน เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงความหมายและแนวคิดของการพัฒนาองค์กร

การขยายตัวและเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก

เช่น เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และโลกาภิวัตน์ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานต่างๆ เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน ต่างก็มีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของทั้งองค์กรและบุคลากร ประกอบกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับมหภาคของประเทศที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชากร ได้สร้างแรงผลักดันให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวและดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของแรงงานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น เป็นความพยายามอย่างมีแผนและต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลขององค์การ

การส่งเสริมและการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ

1.ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน กลุ่มหรือเครือข่ายในรูปแบบต่างๆเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.เสริมสร้างและขยายการประสานงาน ประสานเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
4.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชนเพื่อให้เกิดความตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับปฏิบัติถึงระดับนโยบาย
5.เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างภาคประชาชน วิชาการ รัฐ ธุรกิจเอกชน และภาคีอื่นๆ รวมถึงส่งเสริมความร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชนไทยกับต่างประเทศ

การที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนต้องยึดหลักการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งมนุษย์จะต้องเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันและพึ่งพากันทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและหลักมนุษยธรรม ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำรงอยู่ของวิถีชีวิตของคนในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความสมดุลของสังคมด้วยการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนของหญิงและชายในการกำหนดและร่วมดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทั้งในท้องถิ่นและระดับนโยบาย

Comments Off

Tags:
, ,

Theme by RoseCityGardens.com