การดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และด้วยความตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงมุ่งมั่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยทำหน้าที่เป็น พลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับพนักงานทุกระดับชั้นในทุกบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ตลอดจนจัดทำเอกสารนโยบายและหลักการด้านความรับผิดชอบของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในทุกกรณีอย่างสม่ำเสมอ และจริงจัง การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ สังคมนั้นเป็นหลักประจำใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน การ พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม

กระแสการดำเนินธุรกิจเข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลงหลายองค์กรปรับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ยังต้องเน้นการพัฒนาคน สร้างประโยชน์ และเป็นมิตรกับชุมชนและสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นความมุ่งมั่นขอเป็นหนึ่งในแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชี้การดำเนินธุรกิจต้องดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมโปร่งใสและตรวจสอบได้

การพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแล ความเอาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้วยความเป็นเลิศและเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศและให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความจริงใจ โดยใช้จุดแข็งและประสบการณ์ในความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน มาช่วยเหลือสังคมทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ  โดยคำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม จะเอื้อประโยชน์ให้กับท้องถิ่นที่สาธารณูปโภคของรัฐไม่สามารถเข้าถึง โดยมุ่งเน้นทำโครงการผลิตพลังงานสะอาดและที่มีความยั่งยืนโดยนำพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือสิ่งเหลือใช้มาผลิตพลังงานใช้ให้เกิดประโยชน์ แทนการปล่อยทิ้งไปโดยสูญเปล่า ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนดูแลโครงการและในจัดการทรัพยากรของตนเองอย่างมีระบบและครบวงจรเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ทางสังคมหรือคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

Comments Off

Tags:
,

ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของกิจการ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับ ความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินการของบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมี ส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่เราประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จึงมุ่งมั่นดำเนินการโครงการเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหลักประกันสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และความก้าวหน้าอย่างมั่นคงของสังคม
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายรวมถึงการมีสุขอนามัยที่แข็งแรง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญในการประกอบกิจการตามบทบาทและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นวาระสำคัญของโลก ที่จะช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตได้ต่อไปอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลกในการร่วมกัน ลด ละ เลิก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ตามหลักการรักษ์สิ่งแวดล้อม 3Rs คือ การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle) เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณจำกัดและมีจำนวนลดน้อยลง ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายจนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และภาวะเรือนกระจกในปัจจุบัน

เชื่อว่าองค์กรต้องมีจิตสำนึกในการสร้างดุลยภาพอันเหมาะสมระหว่างธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จึงได้พัฒนากิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม โดยมีจุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือพนักงาน ในองค์กร เพราะถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ได้นำพาองค์กรประสบความสำเร็จบนเส้นทางธุรกิจผลิตไฟฟ้าในรูปแบบครบวงจรจวบจนปัจจุบัน และเป็นพลังสำคัญที่จะนำธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

คุณค่าทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจ พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ ‘ความสุข’ ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

Comments Off

Tags:
,

sanjuanultra

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 

เนื่องจากประชากรมนุษย์ในโลกเพิ่มขึ้นและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆขึ้นมามากมายซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะเป็นการเร่งรัดให้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว จนทำให้สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นภายในประเทศ ด้วยเหตุจึงทำให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจที่จะช่วยกันและร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง  ๆ ให้ความสนใจมากที่สุด คือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยจะเน้นการพัฒนาชนบทด้านเศรษฐกิจและเน้นการกระจายรวมทั้งการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาด้วย

สำหรับองค์ประกอบของสังคมที่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีดังนี้

1. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากร  เช่น  ปริมาณแหล่งน้ำและความเพียงพอของน้ำใช้และการใช้พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานน้ำ  พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

2. มีการพัฒนาที่ทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดีอย่างต่อเนื่องและควบวงจร

3.   คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร เช่น  มีการอยู่ดีกินดี ปราศจากมลภาวะ มีบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีการให้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หลักการที่นำไปสู่ความยั่งยืนประกอบด้วย

1. รักษาและกระตุ้นให้เกิดความหลากหลายซึ่งมีหลายแนวทางทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  ฉะนั้นจึงควรรักษาและกระตุ้นให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบที่ถูกต้อง

2. สร้างระบบเศรษฐกิจที่รวมเอาสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการตัดสินใจ

3. ต้องหาแนวทางบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมและวัฒนธรรม

การที่จะนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนั้นจะต้องอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่ มีการจัดการในส่วนของเสียอย่างถูกวิธีและรักษาความหลากหลายของระบบนิเวศในคงอยู่ไว้ นอกจากนี้ควรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมและกระตุ้นการหมุนเวียนผลผลิตที่เลิกใช้แล้วและหาวิธีการยืดอายุผลิตภัณฑ์

จะเห็นได้ว่าหากมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้ว ก็จะช่วยทำให้ประเทศน่าอยู่ เป็นที่น่าสนใจซึ่งจะส่งผลให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางในการสร้างรายได้แก่ครอบครัว สังคม รวมทั้งทำให้ธุรกิจในประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอีกด้วย

Comments Off

Tags:
, ,

การมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาคและชนบทในกระบวนการพัฒนา เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนสามารถสนองตอบต่อการกระจายการพัฒนาได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง ดังนั้นการพัฒนาในอนาคตจะเน้นที่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในภูมิภาคและชนบท ให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงเป็นตัวนำ และเป็นฐานในการ

ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในอนาคต ทั้งนี้ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนจำเป็นจะต้องเข้ามาเสริมบทบาทของภาครัฐซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาเดิม ซึ่งเป็นการผนึกกำลังในการพัฒนาและนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีแนวทางหลักดังนี้
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชนบทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในเบื้องต้นในการตอบรับต่อการเข้ามาร่วมสนับสนุนการพัฒนาของทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยยกระดับความรู้ความสามารถในการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาของชุมชน

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการบริหารจัดการ
(2) เผยแพร่และให้โอกาสประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับท้องถิ่นจากโครงการพัฒนาของรัฐ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการประชาพิจารณ์ตามควรแก่กรณี
(3) สนับสนุนให้องค์กรชุมชน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน มีบทบาทในการควบคุมดูแลและแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพิ่มขึ้น

ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ เพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งรัดให้สามารถพึ่งตนเองได้และสามารถแข่งขัน กับต่างประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ชีวภาพเพื่อการเกษตร สาธารณสุข และอุตสาหกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเพื่อพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ และเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร พร้อมทั้งใช้มาตรการด้านการเงินการคลัง เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแก่ภาคเอกชนในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดของเสียในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชน การพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการรักษาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นต้น

Comments Off

Tags:

การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการมีสุขอนามัยที่แข็งแรง

ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญในการประกอบกิจการตามบทบาทและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นวาระสำคัญของโลกที่จะช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตได้ต่อไปอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลกในการร่วมกัน ลด ละ เลิก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ตามหลักการรักษ์สิ่งแวดล้อม คือ การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณจำกัดและมีจำนวนลดน้อยลง ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายจนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และภาวะเรือนกระจกในปัจจุบัน

แนวทางการพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม

จะต้องคำนึงถึงการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับจุดเด่นของสังคมไทยที่มีความเปิดกว้างและยืดหยุ่นบนพื้นฐานวัฒนธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการและกลไกเพื่อระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนทั้งประเทศ และเสริมสร้างขีดความสามารถจากฐานรากของสังคมให้เข้มแข็งและรู้เท่าทันโลกเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน การกระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระยะยาว

การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย ได้แก่ การให้ความสำคัญกับสุขภาพ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ เป็นการการพัฒนาให้ร่างกายมีความแข็งแรง สมส่วน และไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
2.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านอารมณ์ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพจิตใจที่ดี รู้จักควบคุมอารมณ์ โดยการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยการให้ทาน การทำงานอดิเรกที่ชื่นชอบ การเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ การฝึกสมาธิ การผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง การพักผ่อน การท่องเที่ยว เป็นต้น
3.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสังคม เป็นการสร้างการยอมรับ และยกย่องจากสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม หรือหน่วยงานต่างๆ ใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน ให้ความร่วมมือกับสังคมในด้านต่างๆ
4.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสติปัญญา เป็นการเพิ่มทักษะทางด้านความรู้ให้กับตนเอง ได้แก่ การอ่านหนังสื่อ การเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ การศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากสื่อต่างๆ การสังเกต และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่างๆได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเหนือความคาดหมาย จนทำให้มนุษย์เราต้องมาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้องและรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมหนึ่งๆจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายใต้ความแตกต่างกันทั้ง อายุ, รายได้, ระดับการศึกษา, รสนิยม และเป้าหมายในการดำเนินชีวิต

Comments Off

Tags:
, ,

Theme by RoseCityGardens.com